Các loại cống hộp đơn ở Sông Đáy được các công trình sử dụng nhiều
– Cống hộp bê tông có vai đúc sẵn H1000x1000
– Cống hộp bê tông đúc sẵn H1200x1200
– Cống hộp bê tông đúc sẵn H1500x1500
– Cống hộp bê tông đúc sẵn H2000x2000
– Cống hộp bê tông đúc sẵn H2500x2500
– Cống hộp bê tông đúc sẵn H3000x3000
– Cống hộp bê tông đúc sẵn H600x600
– Cống hộp bê tông đúc sẵn H800x800
– Cống hộp bê tông đúc sẵn H600x800